Pia

Pia Engström Lindgren

Advokat

Inriktning: Brottmål, familjerätt, socialrätt, diskrimineringsrätt, skoljuridik (barn- och elevkränkningar) och migrationsrätt.

Pia Engström Lindgren läste juridik vid Stockholms universitet där hon tog sin jur. kand. 1994. Efter sin examen arbetade Pia som jurist på Teaterförbundet ett antal år. Engagemanget i frågor som rör mänskliga rättigheter gjorde att hon sökte sig till Jämställdhetsombudsmannen där hon tjänstgjorde som ställföreträdande Jämställdhetsombudsman med ansvar för bland annat den juridiska enheten.

Pia arbetade även under en tid i Bryssel som nationell expert vid den enhet inom Europeiska kommissionen som arbetar med juridiska frågor rörande könsdiskriminering, diskriminering på grund av ras, etnicitet, religiös tillhörighet, tro, sexuell läggning, funktionshinder och ålder.

Pia var även Diskrimineringsombudsmannens första chefsjurist med ansvar för den myndighetens tillsynsavdelning. Intresset för humanjuridik och att fördjupa kunskaperna i straffrätt ledde fram till en anställning hos Advokatbyrån Borgström & Bodström.

Nu driver hon September Advokatbyrå tillsammans med advokaterna Arido Degavro, Kristina Boethius och Kinora Awrohum. Pias arbete har kommit att fokuseras till brottmål och hon har arbetar till övervägande del som försvarare men även som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. 

Utöver arbetet med att hantera mål i domstol så föreläser Pia bland annat i diskrimineringsjuridik. Pias tidigare chefserfarenhet i kombination med hennes kunskaper om exempelvis utredningar som handlar om sexuella trakasserier i arbetslivet gör att hon även bistår arbetsgivare och organisationer i deras arbete med denna typ av frågor.